Årsmöte 2018

Den 10 april 2018 hölls årsstämman på Träffpunkten där 28 medlemsfastgheter var representerade. Protokollet hittar ni under Dokument i menyn till höger, eller via denna länk

Stämman följde föreslagen agenda (enligt stadgar) :  

Susanne Petersson redogjorde för årsredovisning och budget för 2018 inklusive förslag på årsavgift. Stämman beslutades (enligt föreslagen budget) att årsavgifter höjs baserat på underhållsplan och fastställdes till 3174 kr för hushåll utan carport och 4820 kr för hushåll med carport.

Lars Johnsson redovisade åtgärder från det gångna året; 

  • En dagvattenbrunn utanför Tjärögatan 65 har akut slamsugits p.g.a. översvämning vid skyfall.
  • Vid Vindögatan 72 har ett avbrutet träd blivit bortfräst och därefter har ett nytt blivit planterat.
  • Vid Vindögatan 76 har vi bytt ett brunnslock som var knäckt.
  • Vi har bytt en sadel på en gunghäst på lekplatsen utanför Tjärögatan 29.
  • Det har även gjorts en del okulära besiktningar under året gällande bl.a. asfalten och reklamation på fiberarbetet.

 


Sittande styrelse omvaldes förrutom Lars Johnsson som slutar och ersätts av Rebecka Helgesson.Till ledamöter i valberedningen omvalde stämman Dan Larsson och Per Åkesson.

Till revisorer omvaldes Jonas Bengtsson och Göran Johannesson. Till revisorssuppleant omvaldes Tony Nord.

Niclas Johansson presenterade planer för asfalteringen, se bilaga. Budgetoffert från NCC på 3,2 milj. SEK överstiger underhållsplanens budget på 1,75 milj. SEK. Nuvarande fond är på ca 2,2 milj. SEK. Arbetet med laddningsstolpar för el-bilar presenterades också, budgetoffert på 2,4 milj. SEK. Styrelsen föreslog en fortsatt utredning av laddstolpar ihop med förberedelser av asfaltering, vilket stöddes av stämman. Utredningen av laddstolpar ska försöka finna en modell där de medlemmar som önskar laddstolpe är med och betalar kostanderna för installationen.

 

Last Updated on Tuesday, 29 May 2018 07:05

Årsmöte 2019

Årsstämman komer att hållas måndagen den 29 april kl 18.30 på Träffpunkten i Rydebäcks centrum.

Mer information om hur anmälan sker kommer i er brevlåda några veckor innan.

 
Joomla templates by Joomlashine