Vanliga frågor

Fordonstrafik på gång- och cykelbana

På samfällighetens gemensamhetsytor, så som gång- och cykelbana, får motorfordon ej framföras annat än då de körs fram till medlems fastighet för skyndsam i- och urlastning.

Sådan i- och urlastning förväntas inte vara frekvent utan ske mer sällan för att minimera risken för de boende, däribland barn, som rör sig på våra gång- och cykelbanor. Ingen parkering är alltså tillåten på gång- och cykelbana av medlems eller annans bil. Undantag är att:

  • Hantverkare som utför arbete för medlem får stå med bil där då de utför sitt arbete.
  • Hämta upp boende eller besökande med fysisk funktionsnedsättning som har behov av transport till eller från huset.

Inga fordon, vare sig medlems eller hantverkare, får stå så att de hindrar utryckningsfordon att köra in och ut via gång- och cykelbana eller att köra fram till hus. 

Vi i styrelsen ber alla att följa dessa rekommendationer. Vi önskar också att alla köra mycket försiktigt in och ut för att minimera risken för olyckor. I vårt område bor många barnfamiljer. Det innebär att barn i alla åldrar ofta rör sig på våra cykel- och gångbanor, ibland på ett sätt som inte tar hänsyn till eller förutser att det där kan köra bilar. Sådan försiktighet bör även gälla framfart med cykel.

Placering av sop- och trädgårdskärl

Inför tömning av sop- och trädgårdskärl behöver dessa ställas lätt tillgängliga för tömning. Det innebär att de måste ställas på vändplatser eller parkeringen. Tänk på placeringen på vändplatser så att de inte hindrar utryckningsfordon, hantverkare eller medlemmar att använda gång- och cykelbana.

Skötsel av föreningens mark

Skötsel av föreningens mark är ett gemensamt ansvar för alla medlemmar. Städdagarna är en dag då vi gemensamt gör en stor del av nödvändigt arbete för att få ett fint område att bo i. En del medlemmar utför ytterligare arbete för att försköna vårt område, vilket styrelsen ser som positivt och medger därför ofta ekonomiskt bidrag till det. Förändringarna får dock utföras först efter att styrelsen bifallit att ändringen görs. Ansökan ska göras skriftligt via e-post eller brev.


Last Updated on Sunday, 23 November 2014 15:35

Årsmöte 2019

Årsstämman komer att hållas måndagen den 29 april kl 18.30 på Träffpunkten i Rydebäcks centrum.

Mer information om hur anmälan sker kommer i er brevlåda några veckor innan.

 
Joomla templates by Joomlashine